[MẪU] Bài thu hoạch nghị quyết trung ương 8 khóa 12 của giáo viên

Tham khảo mẫu bài thu hoạch nghị quyết trung ương 8 khóa 12 của giáo viên đầy đủ nhất để từ đó chuẩn bị cho mình một bài thu hoạch cá nhân đầy đủ và chi tiết nhất. Bài thu hoạch nghị quyết trung ương 8 khóa 12 của giáo viên à những quyết định có ý nghĩa quan trọng liên quan trực tiếp đến việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh. Hãy cùng nhau cập nhật ngay nhé!

Bài thu hoạch nghị quyết trung ương 8 khóa 12 của giáo viên

Chia sẻ đến các bạn những mẫu bài thu hoạch nghị quyết trung ương 8 khóa 12 của giáo viên ngay bây giờ. Nội dung Nghị quyết và Quy định tại Hội nghị Trung ương 8 khóa XII đã được quán triệt và phổ biến đến toàn thể các cán bộ lãnh đạo, các Đảng viên các cấp. Đừng bỏ lỡ nhé!

>>> Tải Mẫu bài Thu Hoạch Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) của Đảng Tại Đây

BÀI THU HOẠCH 
Kết quả học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) của Đảng

Họ và tên: ……………………..

Chức vụ: Đảng viên

Chi bộ: …………………………

Qua học tập nội dung Nghị quyết và các Quy định của Hội nghị Trung ương 8 khóa XII bản thân đã nhận thức được những vấn đề cơ bản như sau:

I. Thực trạng:

Hội nghị Trung ương 8 khóa XII đã thông qua các quy định sau đây:

Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 về “Chiến lược phát triển kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045”;

Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 về “Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”;

Kết luận về tình hình KT-XH, ngân sách nhà nước năm 2018 và kế hoạch phát triển KT-XH, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Các Nghị quyết, quy định, kết luận lần này có ý nghĩa quan trọng liên quan trực tiếp đến việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh do Đại hội XII của Đảng đề ra và chuẩn bị cho việc tổ chức thành công Đại hội XIII của Đảng. Chính vì vậy, hội nghị quán triệt, triển khai các nội dung Hội nghị Trung ương 8 có ý nghĩa quan trọng.

Thành tựu:

Ban Chấp hành Trung ương nhất trí cho rằng, trong 9 tháng đầu năm 2018, nhờ có sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, kinh tế – xã hội nước ta tiếp tục có những chuyển biến tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực. Dự báo, đến cuối năm 2018, có thể hoàn thành toàn bộ 12 chỉ tiêu kế hoạch đề ra, trong đó có 8 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức. Nổi bật là: Tốc độ tăng trưởng tiếp tục duy trì ở mức cao, đạt 6,6 – 6,8%, quy mô GDP khoảng 240,5 tỉ đô la Mỹ. Chất lượng tăng trưởng ngày càng được cải thiện.

Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định. Lạm phát được kiểm soát; chỉ số giá tiêu dùng duy trì ở mức dưới 4%. Các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được bảo đảm; kỷ luật, kỷ cương tài chính – ngân sách nhà nước được tăng cường; bội chi ngân sách ở mức 3,67% GDP; nợ công có xu hướng giảm và ngày càng thấp xa hơn mức trần do Quốc hội quy định. Thị trường tiền tệ ổn định; cán cân thanh toán quốc tế tiếp tục được cải thiện. Xuất khẩu ước đạt 238 tỉ đô la, tăng 11,2% so với năm 2017; xuất siêu hơn 3 tỉ đô la Mỹ.

Các lĩnh vực văn hoá, xã hội được quan tâm đầu tư phát triển, đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần tích cực vào việc duy trì ổn định chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội ở cả thành thị và nông thôn được cải thiện rõ rệt. Phong trào xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả tích cực, đã có gần 40% số xã của cả nước đạt chuẩn nông thôn mới. Các chính sách, chế độ đối với người có công, các đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội được quan tâm thực hiện; tỉ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới giảm xuống còn 5,2 – 5,7%.

Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm tiếp tục được đẩy mạnh, năng suất lao động được cải thiện; tỉ lệ thất nghiệp khu vực thành thị giảm; cơ cấu lao động chuyển dịch theo hướng tích cực.

Sự nghiệp y tế, thể dục, thể thao, bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội; đổi mới giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng con người; quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; phát triển khoa học và công nghệ, phong trào khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo đạt được nhiều kết quả tích cực.

Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh, đạt được nhiều kết quả cụ thể rõ rệt, được cán bộ, đảng viên và nhân dân hoan nghênh, đồng tình, đánh giá cao. Tiềm lực quốc phòng, an ninh được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững; môi trường hoà bình, ổn định cho phát triển được bảo đảm.

Hạn chế:

Bên cạnh những kết quả, thành tích đã đạt được, kinh tế – xã hội của đất nước vẫn đứng trước nhiều khó khăn, thách thức, còn tiềm ẩn một số yếu tố có thể tác động tiêu cực đến ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, an ninh, trật tự xã hội. Tình hình trong nước, quốc tế còn tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường.

Nguyên nhân

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện vẫn còn bất cập, hiệu quả chưa cao, chưa tạo được sức lan toả lớn. Một số cán bộ, đảng viên, trong đó có cả cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp chưa xác định rõ trách nhiệm và chưa thật sự gương mẫu trong việc rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống…, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

II. Giải pháp thực hiện các nội dung của Hội nghị Trung ương 8 khóa XII

Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết, cần hết sức chú trọng công tác giáo dục, tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức, thống nhất tư tưởng trong toàn Đảng, toàn dân. Đồng thời, tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các thể chế, chính sách, bổ sung, điều chỉnh các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án đầu tư sát hợp với thực tế để thực hiện có hiệu quả.

Chú trọng phát triển văn hoá, xã hội, bảo vệ môi trường; bảo đảm an sinh, nâng cao phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân. Củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Từ đó có những hành động thiết thực trong công tác và cuộc sống, tạo được sự chuyển biến tích cực về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong làm việc; ý thức tổ chức kỷ luật và đoàn kết nội bộ. Việc thực hiện các chủ trương, quy định về nêu gương của Đảng đã góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, tham nhũng, tiêu cực, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.

Bác Hồ đã dạy: “Một tấm gương sống có giá trị hơn cả trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Tuy nhiên, cách viết phải rất trong sáng, chặt chẽ, dễ hiểu, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, giám sát, không để cho các thế lực xấu, thù địch lợi dụng xuyên tạc, kích động chống phá chúng ta.

Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng; công tác cán bộ là khâu “then chốt” của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là công việc hệ trọng của Đảng, phải được tiến hành thường xuyên, thận trọng, khoa học, chặt chẽ và hiệu quả. Đầu tư xây dựng đội ngũ cán bộ là đầu tư cho phát triển lâu dài, bền vững. Vì vậy, theo cá nhân tôi cần có các chính sách phát triển đội ngũ cán bộ có phẩm chất chuyên môn, kỹ năng tốt để góp phần xây dựng và phát triển đất nước.

Thực hiện nghiêm, nhất quán nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo trực tiếp, toàn diện công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị. Chuẩn hoá, siết chặt kỷ luật, kỷ cương đi đôi với xây dựng thể chế, tạo môi trường, điều kiện để thúc đẩy đổi mới, phát huy sáng tạo và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung. Phân công, phân cấp gắn với giao quyền, ràng buộc trách nhiệm, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực và xử lý nghiêm minh sai phạm.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; đủ về số lượng, có chất lượng và cơ cấu phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

III. Liên hệ bản thân đơn vị sau khi học tập Nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XII.

Là một Đảng viên tôi ý thức và quan tâm đến từng vấn đề mà Hội nghị trung ương 8 đã đề ra; đặc biệt là các nội dung liên quan đến chiến lược phát triển kinh tế đất nước và xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp.

Bản thân tôi sẽ tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân, người thân và cán bộ những vấn đề cấp thiết mà Nghị quyết và Quy định đã nêu. Xác định rõ hơn trách nhiệm của mình đối với vận mệnh của Đảng, của dân tộc trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước bằng những hành động cụ thể: Cần xác định được trách nhiệm và nhiệm vụ của mình, luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; Luôn học tập đổi mới theo đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước.

Luôn khắc phục khó khăn, đoàn kết tương trợ đồng nghiệp để hoàn thành tốt công việc được giao. Thực hiện tốt quy chế dân chủ, đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực quan liêu, tham nhũng…pháp lệnh cán bộ, công chức, nội quy và quy chế làm việc tại đơn vị;

Trao đổi chuyên môn với đồng nghiệp, nghiên cứu tài liệu, dự các lớp bồi dưỡng chuyên môn để đạt hiệu quả cao hơn trong công tác. Luôn không ngừng học hỏi để có thể thích ứng với những thay đổi. Cố gắng phấn đấu trau dồi chuyên môn để có kiến thức chuyên môn sâu rộng nhằm hướng dẫn, phổ biến cho các giáo viên để toàn tập thể đạt được những kết quả tốt nhất.

Người viết bài thu hoạch

Trên đây, là nội dung chi tiết mẫu bài thu hoạch nghị quyết trung ương 8 khóa 12 của giáo viên đầy đủ và chính xác nhất. Hi vọng với những chia sẻ trên đây sẽ giúp các giáo viên tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông có thể hiểu hơn và chuẩn bị thất tốt nội dung bài thu hoạch nghị quyết trung ương 8 khóa 12 của mình.

[80+] Mẫu tranh tô màu ngôi nhà cho bé yêu đẹp nhất

Tranh tô màu ngôi nhà là một trong những chủ đề tranh tô màu cho bé được yêu thích nhất. Những bức tranh tô màu ngôi nhà hình cao tầng vô cùng đẹp mắt, và đáng yêu giúp các bé tô màu dễ dàng và hình dung được ngôi nhà như thế nào.

Mẹ cùng tải ngay cho bé bộ 80+ mẫu tranh tô màu ngôi nhà đơn giản nhất, ít chi tiết nhất giúp bé tô màu đẹp nhất, giống ngôi nhà thật nhất. Bé nhà bạn sẽ có những giây phút trải nghiệm vô cùng thú vị với bộ tranh tô màu này cho mà xem.

Dowload hình tô màu ngôi nhà cho bé siêu đáng yêu này các mẹ ơi!

Tranh tô màu ngôi nhà cho bé cũng là những bức tranh đơn giản dễ tập tô dành cho các bé mẫu giáo ở độ tuổi lên 3. Có thể đó là những ngôi nhà cao tầng ở thành phố hoặc ngôi nhà bình dân ở miền quê. Thậm chí có thể là những ngôi nhà bông rất dễ thương mà các con thường thấy ở trong truyện cổ tích… Rất và rất nhiều hình tô màu chủ đề ngôi nhà cho các mẹ lựa chọn cho con đấy nha. Tùy vào độ tuổi sở thích của các con mà các mẹ chọn cho bé nhà mình nhé!

Mẫu tranh tô màu ngôi nhà cho bé yêu vô cùng dễ thương.

Tranh tô màu ngôi nhà cao tầng được nhiều bé vô cùng yêu thích.

Tranh tô màu hình ngôi nhà đáng yêu

Tranh tô màu ngôi nhà đơn giản nhất

Tranh tô màu ngôi nhà đơn giản nhất sẽ tạo cho bé nhiều niềm vui, đồng thời giúp bé nhận diện, phân biệt màu sắc, hỗ trợ bé phát triển tốt. Ngay dưới đây, mời các bạn cùng tham khảo những mẫu tranh tô màu đẹp, ấn tượng nhất.

Bộ tranh tô màu dễ thương dành cho bé từ 3- 6 tuổi đẹp nhất

Bộ tranh tô màu dễ thương dành cho bé từ 3-6 tuổi đẹp nhất, ấn tượng nhất giúp các bé hình dung rõ ràng về ngôi nhà cao tầng, giúp bé phân biệt được ngôi nhà cao tầng và ngôi nhà cấp 4. Cùng tập tô với bé nào các mẹ nhé.

Những bức tranh tô màu hình ngôi nhà cho bé yêu thật đẹp và thật dễ thương. Hi vọng với những bức tranh tô màu này giúp bé hình dung rõ ràng hình dãng của ngôi nhà, giúp bé nhận biết các loại màu sắc dễ dàng hơn. Hình tô màu ngôi nhà mang một ý nghĩa lớn lao, đó là ngôi nhà của gia đình, của những người thân yêu luôn bên cạnh bé, yêu thương bé.

Top Sản phẩm Nước rửa tay Familiar hương tự nhiên, Bán chạy nhất

Nước rửa tay Familiar là một trong những dòng sản phẩm nước rửa tay thương hiệu Việt được đánh giá cao về chất lượng sản phẩm, mùi hương… Nước rửa tay Familiar được chiết xuất từ nhiều loại hương liệu tự nhiên như: Sữa rửa tay Familiar hương táo, Sữa rửa tay Familiar hương anh đào, trà xanh… đáp ứng được nhu cầu, sở thích của người mua. Nước rửa tay Familiar còn có dòng nước rửa tay khô, gel rửa tay khô, giúp sát khuẩn tay nhanh với nhiều loại hương liệu khác nhau.

Cùng tham khảo các đánh giá tổng quan về các sản phẩm sữa rửa tay Familiar, nước rửa tay khô Familiar... để từ đó giúp người mua đưa ra những lựa chọn tuyệt vời nhất, đảm bảo sức khỏe trong mùa dịch này.

Cách chọn mua nước rửa tay

Tư vấn cách chọn mua loại nước rửa tay tốt nhất và phù hợp nhất theo nhu cầu sử dụng, đối tượng sử dụng để đảm bảo hiệu quả, an toàn cho sức khỏe.

Nồng độ cồn trên 60%

Nồng độ cồn của các sản phẩm nước rửa tay khoảng 65% được cho là phù hợp với khuyến cáo của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) để đảm bảo khả năng bảo vệ khỏi vi khuẩn, virus hiệu quả, kể cả virus corona.

Thành phần của nước rửa tay có ảnh hưởng đến hiệu quả làm sạch da tay, diệt khuẩn tay nhanh. Nếu bạn muốn làm sạch khuẩn tay nhanh thì hãy sử dụng loại nước rửa tay chứa cồn nhé. Nếu nồng độ cồn dưới 50%, tác dụng khử trùng hay diệt khuẩn hầu như không có. Ngược lại, nếu nồng độ cồn quá cao từ 95% trở lên, sản phẩm sẽ không có tác dụng diệt khuẩn và khiến da tay của bạn bị khô ráp.

Nước rửa tay có thành phần dưỡng ẩm

Các loại nước rửa tay khô có thành phần dưỡng ẩm sẽ giúp da tay bớt khô ráp, nhăn nheo. Bạn nên chọn loại nước rửa tay có chứa các thành phần tự nhiên, vitamin E để bảo vệ da tay và làm sạch tay hiệu quả nhé!

Sử dụng gel rửa tay khô khi cần thiết

Việc sử dụng gel rửa tay khô giúp sát khuẩn tay nhanh, mọi lúc mọi nơi ngay cả nơi không có nước sạch rửa tay. Với thiết kế dạng chai xit và dạng nắp mở, dung tích nhỏ thuận tiện cho việc mang theo bên người.

Top sản phẩm nước rửa tay khô Familiar được đánh giá cao hiện nay

Top sản phẩm nước rửa tay khô Familiar được đánh giá cao hiện nay, có mùi hương dễ chịu, tạo cảm giác thoải mái khi sử dụng, giúp người sử dụng yên tâm hơn sát khuẩn tay nhanh đảm bảo sức khỏe phòng tránh sự xâm nhập của vi khuẩn.

1. Sữa rửa tay Familiar Blooming Love 500ml

Sữa rửa tay Familiar Blooming Love 500ml

XEM CHI TIẾT

Hương thơm dễ chịu, không gây nhờn rít

Sữa Rửa Tay Familiar Blooming Love với hương dịu nhẹ, quyến rũ giúp vệ sinh tay sạch sẽ khỏi các vi khuẩn gây bệnh. Trải nghiệm đầu tiên khi dùng sản phẩm là mùi hương trái cây thơm nhẹ, giúp sạch tay và làm mềm da tay. Rửa lại với nước sạch không có giảm giác nhờn rít như một số dòng nước rửa tay khác.

Rửa xong ta cảm giác được sự sạch sẽ của đôi bàn tay, mang đến sự thoải mái, hương thơm của táo vẫn còn phảng phất trên tay.

2. Sữa rửa tay Familiar Sexy Love 500ml

Sữa rửa tay Familiar Sexy Love 500ml

XEM CHI TIẾT

Nước rửa tay hương hoa thơm ngát, khử mùi tanh hiệu quả

Sữa rửa tay Familiar Sexy Love 500ml với hương hoa thơm ngát, quyến rũ. Ngay từ khi lấy dung dịch ra khỏi chai đựng ta đã cảm nhận rõ mùi hương hoa của sản phẩm rồi. Sản phẩm lưu lại hương thơm dài lâu, giúp làm sạch tay, khử mùi tanh hiệu quả.

Sản phẩm không gây nhờn rít, với thiết kế chai xịt 500ml tiện dụng, sử dụng tiết kiệm hơn.

3. Sữa rửa tay Familiar hương táo 500ml

Sữa rửa tay Familiar hương táo 500ml

XEM CHI TIẾT

Nước rửa tay hương táo dịu ngọt, làm mềm da tay

Sản phẩm nước rửa tay hương táo dịu ngọt, mùi hương không quá nồng nên thích hợp với nhiều người. Cảm nhận đầu tiên khi dùng sản phẩm đó là nước sửa tay dạng sữa màu xanh lá cây, khi xoa nhẹ có một lớp bọt. Rửa lại với nước sạch thấy làn da tay mềm mịn hơn, vẫn giữ được mùi hương mà không gây nhờn xít,

Thiết kế chai dạng xít, dung tích 500ml tha hồ mà sử dụng, thích hợp sử dụng tại nhà, văn phòng làm việc, nhà vệ sinh công cộng, giúp làm sạch da tay, khử mùi hôi tay hiệu quả.

4. Sữa rửa tay Familiar hương hoa anh đào 500ml

Sữa rửa tay Familiar hương hoa anh đào 500m

XEM CHI TIẾT

Nước rửa tay dạng sữa, hương hoa anh đào thơm ngát

Nước rửa tay dạng sữa, dùng thích với hương hoa anh đào thơm ngát, quyến rũ, giúp làm sạch tay hiệu quả. Sản phẩm còn chứa vitamin E giúp dưỡng da tay mềm hơn, mịn hơn, giúp lưu giữ hương thơm lâu hơn

Đặc biệt sản phẩm không gây nhờn, rít mang lại cảm giác sạch sẽ và thoải mái cho người dùng.

Ngoài các sản phẩm sữa rửa tay Familiar, thương hiệu này còn tung ra thị trường các dòng sản phẩm nước rửa tay khô Familiar, gel rửa tay khô Familiar.

5. Gel rửa tay khô Familiar hương dưa lưới 500ml

Gel rửa tay khô Familiar hương dưa lưới 500ml

Nước rửa tay khô hương dưa lưới dịu nhẹ, sạch khuẩn

Gel rửa tay khô hương dưa lưới dịu nhẹ, mùi hương không quá nồng, hương tự nhiên. Sản phẩm nước rửa tay khô chứa thành phần tự nhiên, có khả năng sát khuẩn tay nhanh, không làm khô da tay.

Sản phẩm không cần rửa lại với nước, thuận tiện khi di chuyển, sử dụng phù hợp với mọi đối tượng trong gia đình.

6. Gel rửa tay khô kháng khuẩn Familiar hương trà xanh 500ml

Gel rửa tay khô kháng khuẩn Familiar hương trà xanh 500ml

Nước rửa tay khô hương trà xanh tự nhiên, không gây khô da

Sản phẩm được chiết xuất từ nguyên liệu trà xanh tự nhiên. Khi sử dụng ta cảm nhận rõ rệt được mùi trà xanh, mùi hương không quá khó chịu, nhưng mình vẫn thích mùi dưa lưới hơn, cảm giác mùi ngọt ngọt dễ chịu hơn.

Giúp diệt 99,99% vi khuẩn khuẩn một cách hiệu quả nhất mà không làm khô da tay. Hỗ trợ dưỡng ẩm, làm sáng và mềm da tay sau khi sử dụng. Sản phẩm được đóng chai dạng xịt dung tích 500ml và loại chai 80ml vô cùng tiện dụng

Lời Kết

Sử dụng nước rửa tay là một trong những giải pháp bảo vệ sức khỏe chính bản thân và những người thân trong gia đình mình. Hiện nay các sản phẩm nước rửa tay được thiết kế, sản xuất đa dạng về mẫu mã, sản phẩm, thương hiệu. Vì vậy khi chọn mua nước rửa tay nên chọn địa chỉ mua uy tín để đảm bảo mua hàng chính hãng, tránh mua phải hàng giả, hàng nhái gây ảnh hưởng đến sức khỏe trong quá trình sử dụng.

Dòng sản phẩm nước rửa tay Familiar, với chiết xuất dạng sửa và dạng gel rửa tay khô giúp người dùng có thêm lựa chọn phù hợp. Để đảm bảo làm sạch da tay hiệu quả, bạn nên dùng loại sữa rửa tay Familiar, với mùi hương mà mình ưa thích. Chỉ sử dụng gel rửa tay khô Familira khi thưc sự cần thiết không có xà phòng rửa tay và nước sạch để rửa tay.

Top sản phẩm Mì ăn liền Mama hợp khẩu vị mọi gia đình

Mì ăn liền Mama là thương hiệu mì ăn liền nổi tiếng nhất Thái Lan và được bình chọn là một trong 10 thương hiệu mì ăn liền ngon nhất thế giới năm 2013 (Ramen Rater). Mì ăn liền trở thành giải pháp hữu hiệu nhất để có món ăn nhanh, ngon, bổ dưỡng giúp tiết kiệm chi phí và thời gian.

Mì ăn liền Mama với nhiều hương vị mì khác nhau như: Mì heo thịt bằm Mama, mì vịt tiềm mama, mì chay mama rau củ… mang đến những trải nghiệm tuyệt vời cho người ăn. Với sợi mì dai, mềm, kết hợp cùng nước súp đậm đà chiết xuất từ nhiều nguyên liệu tự nhiên, mang đến một món mì ăn liền càng ăn càng ngon.

Top sản phẩm mì ăn liền Mama bán chạy nhất

Mì ăn liền Mama là một trong những thương hiệu Mì ăn liền ngon nổi tiếng hiện nay. Top sản phẩm mì ăn liền Mama giúp người mua biết thêm nhiều hương vị của dòng sản phẩm mì ăn liền nay, từ đó lựa chọn được hương vị mì ăn liền ngon và phù hợp với khẩu vị của gia đình mình.

1. Mì Mama Thịt Heo Bằm gói 60g

Mì Mama Thịt Heo Bằm 60g

XEM CHI TIẾT

Mì thịt heo thơm ngon, sợi mì dai, màu vàng tươi

Mì Mama Thịt Heo Bằm 60g, được đóng gói hay đóng cốc là một trong những sản phẩm mì ăn liền Mama được ưa chuộng hiện nay. Mì ăn liền với hương vị thịt heo thơm ngon, kích thích vị giác người ăn. Sản phẩm với hương vị thịt heo thơm ngon hòa quyện cùng mùi hương ấm nóng của nước súp càng làm cho sản phẩm thêm phần hấp dẫn

Một món mì ăn liền hấp dẫn, với nhiều gói gia vị, với gói súp được trộn sẵn cùng sợi Mì và các loại thịt sấy khô đặc trưng, ta cảm nhận được vị thơm, vị ngọt của nước dùng, vị cay của sa tế. Sợi mì dai, vàng tươi, cho món mì thêm tròn vị và đậm đà hơn.

2. Mì Mama hương Tôm TomYum gói 55G

Mì Mama hươngTôm TomYum gói 55G

XEM CHI TIẾT

Mì ăn liền hương tôm thơm lừng, vị giai giòn

Cảm nhận đầu tiên khi ăn mì ăn liền Mama hương tôm TomYum là vị sợ mì dai giòn rất ngon. Mì có vị cay, nhưng không phải kiểu cay nồng vị cũng rất thơm, mùi thơm của sốt kem tôm, y hệt như mùi vị của lẩu thái, béo béo ngậy ngậy.

Sản phẩm là sự hòa quyện những sợi mì dai giòn, vàng óng cùng mùi hương ấm nóng hương tôm của nước súp. Sản phẩm hấp dẫn này là sự lựa chọn nhanh chóng, tiện dụng để thay thể một bữa ăn những khi bạn bị hạn chế thời gian.

3. Mì Mama hương Vịt Tiềm gói 55g

Mì Mama hương Vịt Tiềm

XEM CHI TIẾT

Mì cay nhẹ, ngọt, béo mà không ngấy

Với mì Mama vị vịt tiềm với vị ngọt đặc trưng của thịt bằm này sẽ thú vị hơn khi cùng kết hợp vị cay nhẹ của sa tế tạo nên nhiều cung bậc cảm xúc trong món ăn, cay nhưng không gắt, ngọt mà không ngấy.

Sợi mì có màu vàng tươi bắt mắt, nổi bật tính dai ngon, hòa quyện vào nước súp đậm đà chiết xuất từ nhiều nguyên liệu tự nhiên để tạo nên một món ngon tròn vị.

4. Mì chay Mama Rau củ gói 60g

Mì chay Mama Rau củ gói 60g

XEM CHI TIẾT

Mì cho người ăn chay Sản phẩm mì ăn liền thích hợp cho người ăn chay. Với hương vị của nhiều loại rau củ, thơm ngon, bổ dưỡng tạo nên một món mì ăn liền chay vô cùng hấp dẫn mà không kém gì món mì ăn mặn thông thường. Vị ngọt của rau củ, kết hợp với vị giòn, dai của sợi mì càng ăn càng nghiền.

Mua ngay mì mama chay rau củ để thưởng thức trọn hương vị của dòng sản phẩm mì ăn liền nổi tiếng này nhé!

Bật mí cách pha mì Mama ngon hơn, thơm hơn

Mỳ tôm là món ăn được ưa chuộng của những người bận rộn, không có thời gian chuẩn bị cho bữa ăn. Chính vì thế, tác phong nấu mỳ thường cũng rất nhanh chóng. Chỉ cho mỳ vào bát, đổ nước sôi, cho đầy đủ gia vị, để trong 3 phút rồi đem ăn luôn. 

Nhưng với cách pha như thế này có thể bạn đang vô tình làm giảm đi sự hấp dẫn của món mì, và nặng nề hơn là gây hại đến sức khỏe của mình

Để sở hữu một bát mì Mama thơm ngon, tròn vị hãy áp dụng ngay cách pha mì Mama ngon hơn, thơm hơn được chúng tôi bật mí sau đây nhé!

Bước 1: Đun sôi nước cùng mỳ tôm. Chần qua mỳ tôm, để lọc chất xám cũng như lớp dầu chiên mỳ. Khi các sợi mỳ rời nhau và chín đều thì bạn hãy đổ bỏ nước sôi và trút mỳ ra bát.

Bước 2: Đun một nồi nước sôi khác, đổ mỳ vừa gắp ra bát vào lại nồi nước. Nhanh tay tắt bếp để mỳ không bị nát. Sau đó, bạn cho gói gia vị mỳ vào. Còn nếu muốn ăn mỳ khô, bạn có thể bỏ nước mỳ đi và trộn mỳ với các gói gia vị như bình thường.

Bước 3: Nếu muốn ăn thêm trứng gà hoặc thịt, cá, tôm, rau xanh… thì bạn hãy chế biến chúng riêng rồi thêm vào mỳ. Tốt nhất mỗi vắt mỳ nên thêm khoảng 150 g rau xanh như cải ngọt, súp lơ, cải xanh, giá đỗ… Việc thêm rau vào bữa ăn sẽ làm cho lượng lớn các chất béo được cuốn theo rau ra ngoài cơ thể. Từ đó sẽ hạn chế được thấp nhất những tác hại chính mà mỳ ăn liền gây ra.

Lời Kết

Mì ăn liền hiện nay trở thành một món ăn nhanh mà hầu hết người người, nhà nhà đều yêu thích bởi sự tiện lợi và mùi vị đa dạng của dòng sản phẩm này. Khi cuộc sống càng bận bịu, thì những món ăn nhanh như mì ăn liền là top 1 trong thực đơn bữa sáng, bữa trưa khi bạn không kịp thời gian để chuẩn bị một bữa ăn đầy đủ.

Top sản phẩm mì ăn liền Mama với nhiều hương vị đặc trưng, sợi mì giai, mềm kết hợp với gói gia vị đậm đà tạo nên một tô mì nóng hổi, thơm lừng chỉ cần ngửi thôi cũng đủ no rồi.

Bạn có thể mua ngay thùng Mì mama tại các cửa hàng tạp hóa, siêu thị bán lẻ, hay các trang web bán hàng điện tử.

Hộp cơm giữ nhiệt nào tốt? Top 6 sản phẩm hộp cơm văn phòng giữ nhiệt “Đắt Hàng” nhất

Hộp cơm giữ nhiệt nào tốt? Hộp cơm giữ nhiệt là một trong những sản phẩm gia dụng thông minh được đánh giá cao hiện nay. Hộp cơm giữ nhiệt được sử dụng để đựng cơm đi học, đi làm, hay đựng đồ ăn đi chơi, dã ngoại… giúp giữ nhiệt đồ ăn được lâu hơn, ăn ngon miệng hơn.

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều dòng sản phẩm hộp cơm giữ nhiệt khác nhau của nhiều thương hiệu khác nhau như: Hộp cơm giữ nhiệt Elmich, hộp cơm giữ nhiệt Zojirushi, hộp cơm giữ nhiệt Tiger… với giá thành khác nhau. Để giúp người tiêu dùng có thể chọn mua được một loại hộp cơm giữ nhiệt tốt nhất, an toàn cho sức khỏe người sử dụng, ở bài viết này chúng tôi sẽ đề cập đến cách chọn mua hộp cơm giữ nhiệt và review top sản phẩm hộp cơm giữ nhiệt được lâu nhất, hàng đảm bảo chính hãng, chuẩn chất lượng.

Hộp cơm giữ nhiệt – Loại hộp cơm văn phòng được ưa chuộng hiện nay

Hộp cơm giữ nhiệt là một rong những loại hộp cơm văn phòng được ưa chuộng hiện nay. Vậy hộp cơm giữ nhiệt là gì? Hộp cơm giữ nhiệt có mấy loại?

Hộp cơm giữ nhiệt là gì?

Hộp cơm giữ nhiệt hay còn gọi là cặp lồng cơm, cà mèn… giúp đựng cơm, đựng thức ăn khi đi làm, đi học, đi dã ngoại….

Hộp cơm giữ nhiệt có khả năng giữ nhiệt thức ăn được lâu hơn so với các loại hộp cơm thông thường.

Hộp cơm giữ nhiệt có mấy loại?

Hộp cơm hâm nóng:

Là loại đi kèm dây cắm điện, sau khi cắm điện thì hộp sẽ tự động hâm nóng thực phẩm, cơ chế hoạt động khá giống nồi cơm điện mini.

Hộp cơm giữ nhiệt không dùng điện:

Là loại có cấu tạo và nguyên lý hoạt động giống như cái phích đựng nước với cấu tạo gồm 3 lớp (lớp bên ngoài là vỏ nhựa, lớp trong có thể bằng nhựa cao cấp hoặc bằng inox, lớp giữa là chân không cách nhiệt), có khả năng tự động giữ nóng cho thực phẩm mà không cần sử dụng điện, bạn chỉ cần cho cơm, thức ăn vào hộp, đậy nắp cẩn thận mang đi làm, đi dã ngoại… và khi ăn chỉ cần mở nắp và dùng ngay thôi, không cần chờ đợi hâm nóng.

Thời gian giữ nóng của loại hộp cơm này thường ở mức 4 – 6 tiếng, những loại hộp cơm cao cấp, đắt tiền có thể giữ nhiệt tới 7 – 8 tiếng.

Ngoài ra còn có các loại hộp cơm thông thường như hộp đựng cơm bằng nhựa, bằng gỗ, hay bằng thủy tinh khác.

Tư vấn chọn mua hộp cơm giữ nhiệt tốt nhất

Hiện nay có rất nhiều dòng sản phẩm hộp cơm giữ nhiệt của nhiều thương hiệu khác nhau. Biết cách chọn mua hộp cơm giữ nhiệt tốt, giúp người tiêu dùng có thể yên tâm sử dụng hộp cơm giữ nhiệt văn phòng.

Lựa chọn kích thước và kiểu dáng phù hợp

Với sự đa dạng về kiểu dáng và kích thước hộp cơm giữ nhiệt hiện nay, sẽ giúp người mua có thêm nhiều sự lựa chọn. Hiện nay các sản phẩm hộp cơm giữ nhiệt văn phòng được thiết kế với kiểu dáng là hộp hình vuông, hình tròn, hình chữ nhật và các dạng hộp cơm giữ nhiệt xếp nhiều tầng.

Hiện nay các sản phẩm hộp cơm giữ nhiệt văn phòng được thiết kế đa dạng về màu sắc, kiểu dáng vô cùng bắt mắt nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu của người sử dụng. Nhưng lưu ý khi chọn kích thước hộp cơm nếu bạn ăn nhiều thì nên mua hộp cơm kích thước lớn, , còn nếu bạn là con gái và ăn ít thì bạn có thể mua hộp cơm có kích thước nhỏ hơn để dễ mang theo mỗi ngày khi đi làm.

Chất liệu hộp cơm

Chất liệu hộp cơm giữ nhiệt là một trong những tiêu chí chọn mua hộp cơm tốt nhất và an toàn nhất.

Hộp cơm giữ nhiệt bằng nhựa

Hộp cơm giữ nhiệt sử dụng chất liệu nhựa là một trong những loại hộp cơm giữ nhiệt được nhiều nhân viên văn phòng hay các bậc phụ huynh lựa chọn cho con em mình. Vì vậy khi chọn loại hộp cơm bằng nhựa nên chọn chất liệu nhựa cao cấp, có khả năng chịu nhiệt tốt để đảm bảo an toàn.

Hộp cơm giữ nhiệt bằng nhôm

Hộp cơm giữ nhiệt bằng nhôm là loại hộp cơm có trọng lượng nhẹ, dễ mang theo khi di chuyển nên được nhiều người lựa chọn. Với chất liệu nhôm bền bỉ, bạn không lo bị vỡ, bể, bóp méo khi rơi hay va đập mạnh.

Hộp cơm giữ nhiệt bằng inox

Hộp cơm giữ nhiệt bằng inox là chất liệu phổ biến hiện nay. Sử dụng hộp cơm giữ nhiệt bạn có thể hâm nóng thức ăn ngay ở hộp. Hiện nay các dòng sản phẩm hộp cơm giữ nhiệt inox có thiết kế dây cắm dưới đáy hộp thuận lợi cho việc hâm nóng thức ăn mọi nơi, mọi lúc.

Chú ý đến phần nắp đậy

Khi chọn hộp đựng cơm, điều quan trọng nhất mà bạn cần phải kiểm tra đó là nắp hộp đóng có kín không. Đối với các loại thực phẩm có nhiều chất lỏng như: canh, súp, cháo… thì việc hộp cơm có nắp kín sẽ giúp chất lỏng không bị tràn, đổ ra ngoài do bạn phải di chuyển hay làm dính vào tài liệu, quần áo của bạn.

Top sản phẩm hộp cơm giữ nhiệt văn phòng được ưa chuộng nhất

Xin cùng chia sẻ với quý khách hàng top sản phẩm hộp cơm giữ nhiệt văn phòng được ưa chuộng hiện nay, để từ đó giúp người mua dễ dàng đánh giá về các sản phẩm hộp cơm giữ nhiệt tốt nhất hiện nay.

1. Hộp cơm giữ nhiệt Zojirushi Zocm-Sl-Xce20-Hg 4 ngăn, 1.1L

Hộp cơm giữ nhiệt Zojirushi Zocm-Sl-Xce20-Hg 4 ngăn, 1.1L

XEM CHI TIẾT

Hộp đựng cơm nhiều ngăn, tiện dụng, giữ nhiệt lâu

Đây là loại hộp cơm giữ nhiệt có 4 ngăn tha hồ cho bạn đựng các món ăn từ cơm cho đến canh súp, món xào, món kho. 4 hộp đựng cơm có kích thước lớn nhỏ khác nhau, có 3 hộp kích thước 250ml, và 1 hộp kích thước 280ml.

Sản phẩm là hộp cơm cách nhiệt chân không giúp giữ nóng thức ăn nhiều giờ liền, với thiết kế bình chưa được làm bằng chất liệu thép không gỉ, có khả năng giữ nhiệt, va đập mạnh.

Các hộp đựng bên trong làm bằng nhựa cao cấp, không chứa BPA, an toàn cho sức khỏe. Hộp dễ chùi rửa, không bám mùi, bám bẩn, kiểu dáng khá tinh tế.

Tuy nhiên sản phẩm có giá thành khá cao, cần cân nhắc trước khi chọn mua.

2. Hộp cơm giữ nhiệt Elmich El- 3128

Hộp cơm giữ nhiệt Elmich El- 3128

XEM CHI TIẾT

Hộp cơm giữ nhiệt inox có quai xách tiện lợi, nắp đậy cực kín

Hộp cơm giữ nhiệt Elmich El- 3128 làm bằng chất liệu inox 304 an toàn cho sức khỏe người sử dụng. Điểm nổi bật của sản phẩm này là có quai xách tiện lợi, bạn có thể cầm xách đi làm, đi học mà không cần túi xách.

Hộp cơm có 3 ngăn vô cùng tiện dụng, với tổng dung tích lên đến 790ml. Mỗi ngăn có nắp kín giúp đựng thức ăn được kín, thức ăn các loại như canh, súp không bị trà ra ngoài. Sản phẩm có màu sắc đen xám đẹp mắt, phù hợp với nhiều đối tượng sử dụng.

3. Hộp đựng cơm giữ nhiệt Tiger LWR-A092

Hộp đựng cơm giữ nhiệt Tiger LWR-A092

XEM CHI TIẾT

Hộp đựng cơm giữ nhiệt 3 ngăn tiện dụng, có hộp đựng đũa đi kèm

Tiger đã tung ra thị trường một sản phẩm hộp cơm giữ nhiệt Tiger LWR-A092 khiến cho giới văn phòng phải trầm trồ. Với thiết kế kiểu dáng đẹp mắt, có hộp đựng đũa đi kèm cài ngay trên thân hộp vô cùng chắc chắn để tránh bụi bẩn. Phần vỏ ngoài và các hộp đựng được làm từ chất liệu nhựa cao cấp, dễ dàng lau chùi, vệ sinh.

Sản phẩm thiết kế 3 ngăn tiện dụng, 1 hộp đựng cơm, 1 hộp chứa thức ăn, 1 hộp đựng canh giúp việc đựng cơm đi học, đi làm vô cùng tiện dụng. Với thiết kế nắp đậy chắc chắn không lo bị tràn thức ăn ra ngoài.

4. Hộp cơm giữ nhiệt 3 ngăn Nutifood

Hộp cơm giữ nhiệt 3 ngăn Nutifood

XEM CHI TIẾT

Hộp cơm giữ nhiệt màu sắc bắt mắt, 3 ngăn tiện lợi

Điểm nổi bật đầu tiên của sản phẩm hộp cơm giữ nhiệt inox 3 ngăn Notifood là màu sắc bắt mắt: màu xanh, màu cam.. thiết kế 3 ngăn tiện lợi với các nắp đậy có khóa móc 2 bên cực kì chắc chắn.

Thiết kế đơn giản nhưng tinh tế, vỏ bọc bên ngoài bằng nhựa cao cấp, bên trong bằng inox cách nhiệt, giúp cho thưc ăn được ngon hơn, sạch sẽ hơn. Sản phẩm có nắp voặn với roan silicone dày giữ cho cặp lồng kín luôn kín hơi, nắp khóa bên ngoài vô cùng linh hoạt và chắc chắn. Kiểu dáng nhỏ gọn, xinh xắn, miệng hộp rộng, dễ dàng chùi rửa, thuận tiện cho bạn di chuyển khi đi làm, đi học hay dã ngoại.

5. Hộp cơm giữ nhiệt Deli Deli Nhật Bản

Hộp cơm giữ nhiệt Deli Deli Nhật Bản

XEM CHI TIẾT

Hộp cơm làm từ nhựa ABS chịu nhiệt, có túi đựng kéo khóa tiện lợi

Hộp cơm giữ nhiệt Deli Deli Nhật Bản thiết kế 3 ngăn với dung tích 1 Lít giúp bạn thoải mái đựng đồ ăn, đựng canh mà không lo bị đổ ra ngoài khi vận chuyển.

Hộp cơm được làm từ nhựa ABS_ loại nhựa y tế an toàn cho sức khỏe, và inox không rỉ cao cấp, có khả năng giữ nhiệt lên đến 6-8h, sản phẩm đi kèm gồm 1 thìa inox không rỉ và 1 đôi đũa ăn cao cấp đựng trong hộp.

Túi đựng làm bằng vải dù cao cấp giúp chống bụi bẩn, khóa kéo tiện lợi, sản phẩm thương hiệu Nhật Bản được ưa chuộng hiện nay.

6. Bộ hộp cơm giữ nhiệt Lock&Lock LHC8015

Bộ hộp cơm giữ nhiệt Lock&Lock LHC8015

XEM CHI TIẾT

Bộ hộp cơm giữ nhiệt nắp hộp kín, thêm đũa đi kèm

Bộ hộp cơm giữ nhiệt Lock&Lock LHC8015 đựng trong túi vải màu đó có quai xách chắc chắn. Sản phẩm gồm 3 hộp có thể tích 380ml làm bằng chất liệu thép không gỉ và một đôi đũa đi lèm đóng trong hộp giấy.

Các hộp đựng có nắp hộp kín, ễ dàng đóng mở linh hoạt, giúp bảo quản thực phẩm tốt hơn, mà không lo bị tràn ra ngoài. Đây là một trong những dòng hộp cơm chịu nhiệt tốt được đánh giá cao hiện nay. Tuy nhiên sản phẩm này có giá khá cao.

Lời Kết

Hộp đựng cơm văn phòng giữ nhiệt là một trong những món đồ gia dụng vô cùng cần thiết đối với dân văn phòng, học sinh… giúp việc bảo quản thức ăn được dễ dàng, đảm bảo vệ sinh, ăn ngon miệng hơn.

Với các dòng sản phẩm hộp cơm giữ nhiệt khác nhau, vì vậy người mua có thể dễ dàng đưa ra sự lựa chọn phù hợp với mục đích, nhu cầu sử dụng của mình.

Hiện nay các sản phẩm hộp đựng cơm giữ nhiệt nhiều tầng bằng inox hay bằng thép không gỉ được nhiều người sử dụng, bởi tính có thể hâm nóng thức ăn ngay và luôn.

Top Sản phẩm Bánh yến mạch Oatmeal Richy thơm ngon bán chạy nhất

Bánh yến mạch Oatmeal Richy là một trong những dòng bánh ngon thương hiệu Richy nổi tiếng được nhiều người yêu thích. Bánh có vị ngũ cốc yến mạch thơm ngon, giòn tan ngay trong miệng, cứ ăn là nghiền. Sản phẩm Bánh yến mạch Oatmeal Richy thơm ngon được đóng gói thành hộp lớn 368g và loại gói nhỏ 250g tiện dụng.

1. Bánh yến mạch Richy 250g

Bánh yến mạch Richy 250g

Bánh yến mạch giòn xốp vị ngọt dịu nhẹ

Bánh yến mạch Richy 250g với thiết kế dạng túi nhỏ đơn giản vô cùng tiện lợi. Bánh Oatmeal Richy yến mạch với hương vị ngũ cốc yến mạch vô cùng thơm ngon.

Cảm nhận ngay sau khi ăn bánh yến mạch Richy là độ giòn xốp của bánh, hòa quyện với độ thơm béo của bột ngũ cốc yến mạch càng ăn càng kích thích vị giác.

Bánh có vị ngọt dịu nhẹ, không quá ngọt, quá ngấy. Những chiếc bánh yến mạch nhỏ xinh ăn liền vô cùng tiện dụng là món bánh ăn vặt của cả người lớn và trẻ nhỏ.

2. Bánh yến mạch socola Oatmeal hộp 368g

Bánh yến mạch socola Oatmeal hộp 368g

Bánh yến mạch vị socola giòn tan

Bánh yến mạch Richy Oatmeal có hương vị sô cô la thơm ngon, hấp dẫn mang lại cảm giác ngon miệng và thích thú khi bạn ăn, độ giòn tan cùng màu sắc đẹp mắt.

Sản phẩm cung cấp nhiều dưỡng chất, năng lượng, khoáng chất và các vitamin, đặc biệt là canxi và sắt, giúp chắc xương, phát triển chiều cao và cải thiện trí tuệ.

Với thiết kế dạng hộp thiếc vuông vức, sang trọng và tinh tế, bánh yến mạch Richy Oatmeal hộp thiếc là món quà biếu/tặng người thân bạn bè vô cùng lịch sự trong những dịp đặc biệt.

Bánh Oatmeal Richy giá bao nhiêu?

Bánh Oatmeal Richy giá bao nhiêu? là quan tâm của nhiều khách hàng khi quyết định chọn mua bánh yến mạch Oatmeal Richy.

Tùy theo từng nhà phân phối, từng đơn vị bán lẻ mà giá bánh yến mạch Oatmeal Richy có sự khác nhau.

  • Giá bán bánh Oatmeal Richy 250g giá tại Shopee: từ 48.000đ – 56.000đ
  • Giá bán bánh Oatmeal Richy 250g giá tại Lazada: 47.000đ
  • Giá bán bánh Oatmeal Richy 250g giá tại Sendo:32.000đ
  • Giá bán bánh Oatmeal Richy 368g giá tại Shopee: từ 70.000đ -86.00đ
  • Giá bán bánh Oatmeal Richy 368g giá tại Lazada: từ 86.000đ – 176.000đ
  • Giá bán bánh Oatmeal Richy 368g giá tại Tiki: từ 76.000đ – 97.000đ

Để mua bánh Oatmeal Richy giá rẻ nhất, quý khách hàng hãy thực hiện so sánh giá trực tuyến tại 123Mua.com.vn để mua bánh yến mạch Oatmeal Richy giá rẻ nhất, hàng đảm bảo chất lượng nhất nhé!

Lời kết

Top Sản phẩm Bánh yến mạch Oatmeal Richy thơm ngon bán chạy nhất là sản phẩm bánh ngon được người dùng yêu thích. Đây là món bánh ăn vặt, thơm ngon, bổ dưỡng cung cấp chất dinh dưỡng, năng lượng cho cơ thể mỗi ngày.

Với thiết kế dạng túi nhỏ tiện lợi cho việc mang theo khi di chuyển. Còn thiết kế dạng hộp thiếc sang trọng thích hợp làm quà biếu trong các dịp lễ đặc biệt vô cùng ý nghĩa.

Ngoài các sản phẩm bánh yến mạch Oatmeal Richy, thì thương hiệu bánh kẹo Richy còn có rất nhiều dòng bánh kẹo thơm ngon.

Top 8+ Loạisản phẩm Bánh Apollo Ngon ngất ngây, ăn là nghiền

Bánh Apollo, là một trong những dòng bánh hộp “bán chạy” nhất hiện nay. Bánh Pollo được sản xuất với nhiều hương vị như: Bánh Apollo vị dâu, bánh Apollo vị lá dứa, Bánh Apollo Bubbles…phù hợp cho nhiều đối tượng sử dụng, kích thích vị giác một cách tối đa.

Bánh Apollo, dòng bánh hộp cao cấp, là món ăn vặt tuyệt vời cho tất cả mọi người. Cùng tham khảo các dòng sản phẩm bánh APollo được ưa chuộng hiện nay, để cùng thử ngay loại bánh ngon này nhé.

Top sản phẩm Bánh Apollo được ưa chuộng hiện nay

Apollo là thương hiệu bánh kẹo cao cấp được đánh giá cao tại thị trường Việt Nam. Bánh Apollo là dòng bánh hộp ngon, với nhiều loại hương vị, được sản xuất đa dạng về dòng sản phẩm như bánh bông lan, bánh quế Apollo, bánh socola Apolo, … giúp người dùng dễ dàng lựa chọn loại bánh mà mình yêu thích.

1. Bánh Socola Bubbles Wafer Apollo (640g/Hộp)

Bánh Socola Bubbles Wafer Apollo (640g/Hộp)

Bánh Socola Bubbles Wafer Apollo ăn mãi không chán

Bánh Socola Bubbles Wafer Apollo là loại bánh kem xốp có vị gòn, thơm ngon, béo ngậy. Bánh có vị ngọt vừa phải, bên ngoài được phủ kem sô cô la và bên trong là xốp kem sữa đặc biệt thơm ngon.

Bao bì thiết kế hấp dẫn, lịch sự đẹp mắt, loại bánh này trở thành món bánh ăn vặt cho các tín đồ ăn mãi không béo nhé! Mình thì thường ăn bánh này thay cho bánh mì bữa sáng, thơm ngon, no bụng cả buổi luôn.

2. Bánh bông lan giòn Apollo Checker đỏ

Bánh bông lan giòn Apollo Checker đỏ

Bánh bông lan giòn Apollo Checker vị ngọt, tan ngay trong miệng

Bánh bông lan giòn Apollo Checker hộp màu đỏ ngay từ khi bỏ vào miệng ta cảm nhận được vị ngọt tan ngay trong miệng, mùi thơm của vị trứng sữa vô cùng đậm đà, kết hợp với nhân kem dâu kích thích vị giác thật không thể cưỡng nổi.

Đây là loại bánh xốp giòn, với bên ngoài lớp bánh có hai mặt kẻ caro, khi ăn không hề ngấy. Thưởng thức bánh bông lan giòn Apllo ta còn cảm nhận được vị thơm của yến mạnh, rất dễ ăn, phù hợp với khẩu vị của nhiều người.

3. Bánh Bông Lan Apollo Giòn Vị Lá Dứa

Bánh Bông Lan Apollo Giòn Vị Lá Dứa

Bánh bông lan giòn vị lá dứa kích thích vị giác

Cảm nhận đầu tiên khi ăn Bánh Bông Lan Apollo Giòn Vị Lá Dứa màu xanh là vị thơm của lá dứa vô cùng lạ miệng, bánh có độ giòn, xốp vừa phải, ăn không ngấy như các loại bánh khác. Bạn nào không thích ăn bánh Apollo vị socola thì có thể chuyển qua vị lá dứa thơm mát này nhé.

Mặt ngoài của bánh được nướng đều, có lớp kẻ hình caro. Bao bì sản phẩm đóng gói đẹp, là món bánh ăn chơi được nhiều người yêu thích, hay là bánh hộp lễ thắp hưng, biếu xén vô cùng phù hợp.

4. Bánh Bông Lan Mềm Apollo vị Lá Dứa

Bánh Bông Lan Mềm Apollo vị Lá Dứa

Bánh bông lan mềm, không quá ngọt

Bánh Bông Lan Mềm Apollo vị Lá Dứa cảm nhận đầu tiên khi ăn là vị mềm xốp của trứng hòa quyện với bột mì hảo hạng vô cùng vừa miệng, không quá ngọt hay quá ngấy.

Chỉ cần cắn nhẹ một miếng bánh, hương vị của bông lan và lá dứa xanh mát lan tỏa khắp khoang miệng cùng hương thơm quẩn quanh nơi cánh mũi, cho bạn cảm nhận trọn vẹn được sự ngon miệng đúng nghĩa.

Mỗi chiếc bánh được đóng trong bao bì nhỏ gọn, tiện lợi, dễ mang theo khi đi học, đi làm, đi chơi, thích hợp cho cả người lớn và trẻ nhỏ. Với mình thì mình vẫn thích loại bánh bông lan giòn hơn, cảm giác khi nhai nó cứ khấu khấu vô cùng đã.

5. Bánh quế Apollo vị lá dứa

Bánh quế Apollo vị lá dứa

Bánh quế nhân kem, vị lá dứa vô cùng giòn xốp

Bánh quế Apollo là một trong những dòng bánh Apollo với thiết kế hình ống độc đáo, dễ nhận biết nhất so với các dòng bánh Apollo.

Bên trong mỗi chiếc bánh là kem lá dứa màu xanh mát mắt và ngọt dịu, ngon miệng. Vỏ bánh khá giòn xốp, phù hợp với nhiều lứa tuổi, đặc biệt hấp dẫn với trẻ nhỏ.

Bao bì thiết kế hấp dẫn, lịch sự đẹp mắt, dễ dàng trở thành món quà bánh biếu tặng trong những dịp đặc biệt

6. Bánh Apollo Waffles vị lá dứa

Bánh Apollo Waffles vị lá dứa

Độ giòn của bánh hòa quyện với nhân lá dứa mềm dẻo càng ăn càng ngon

Cảm nhận đầu tiên khi ăn Bánh Apollo Waffles vị lá dứa độ giòn của bánh, quyện với nhân lá dứa mềm dẻo vô cùng thơm ngon. Hương lá dứa thơm mát, càng ăn càng thích mà không gây ngấy. Hai mặt bánh được nướng giòn, vô cùng thơm ngon, chỉ nhìn thôi cũng đã đủ ứa nước miếng rồi.

7. Bánh Apollo Waffles vị dâu

Bánh Apollo Waffles vị dâu

Bánh bông lan nướng giòn, vị dâu tây vô cùng thơm ngon

Bánh Apollo Waffles vị dâu, là một trong những hương vị bánh Apollo được nhiều người yêu thích nhất. Đây là loại bánh bông lan nướng giòn đều 2 mặt bên với độ nướng vô cùng tuyệt vời.

Khi cắn 1 miếng bánh, bạn sẽ cảm nhận được trọn vẹn độ giòn của bánh quyện với nhân kem dâu tây mềm dẻo ngon ngọt. Hương kem dâu ngọt ngào và thơm ngon lại đẹp mắt hấp dẫn như mời gọi thưởng thức, rất được trẻ nhỏ yêu thích.

8. Bánh Apollo Roka

Bánh Apollo Roka

Bánh sữa hương vani dịu nhẹ, càng ăn càng nghiền

Bánh Apollo Roka sữa có độ giòn và xốp, tổng hòa của hương vani dịu nhẹ và vị ngọt thơm của sữa bột nguyên kem, càng ăn càng nghiền.

Đây là một trong những món bánh ăn vặt ngon nhất và nghiền nhất, với thiết kế bao bì hấp dẫn, lịc sự, được sử dụng làm món quà bánh biếu vô cùng sang trọng và ý nghĩa. Cùng thử ngay để cảm nhận vị ngon và thơm của loại bánh hộp này nhé!

Mua bánh Apollo ở đâu vừa ngon vừa rẻ ?

Thương hiệu bánh kẹo Apllo là một trong những thương hiệu bánh kẹo ngon, đảm bảo chất lượng có giá thành vừa phải. Quý khách hàng có thể chọn mua bánh bông lan Apollo hay bánh qué Apollo… tại các cửa hàng tạp hóa, siêu thị….

Hoặc quý khách hàng có thể chọn mua bánh Apollo trên các trang bán hàng trực tuyến như Tiki, Shoppee, Lazada… và đừng quên So Sánh giá tại 123Mua.com.vn để chọn nơi bán hàng rẻ nhất.

Chúc quý khách hàng chọn mua được loại bánh Apollo hợp khẩu miệng, ngon nhất, giá rẻ nhất.

Lời kết

Với top 8 loại bánh Apollo thơm ngon nhiều hương vị, đầy đủ tủ loại bánh bông lan mềm cho đến loại bánh bông lan giòn thơm, ăn tan ngay trong miệng. Thương hiệu bánh kẹo Apllo là một trong những thương hiệu bánh kẹo ngon, đảm bảo chất lượng có giá thành vừa phải.

Khi chọn mua bánh kẹo, bạn cần chú ý đến thương hiệu của loại bánh kẹo đó để đảm bảo về chất lượng, an toàn cho sức khỏe của người sử dụng. Cùng thử ngay bánh Apollo nhiều hương vị, càng ăn càng nghiền nhé!

Top 5+ Loại Nước súc miệng diệt khuẩn tốt, phòng tránh bệnh Covid -19

Tình hình dịch bệnh Covid -19 ngày càng tăng, số ca mắc bệnh tại Việt Nam lên đến hơn 170 ca tính đến ngày 24/3/2020. Theo khuyến cáo từ các chuyên gia Y tế, để phòng tránh virus Covid -19, bên cạnh các biện pháp chăm sóc sức khỏe khác, bạn nên sử dụng nước súc miệng diệt khuẩn để phòng tránh dịch hiệu quả nhé.

Vậy nước súc miệng diệt khuẩn nào tốt nhất hiện nay? Cách sử dụng nước súc miệng diệt khuẩn như thế nào để phòng tránh dịch Covid-19 hiệu quả. Cùng tham khảo chi tiết trong bài viết dưới đây để sử dụng nước súc miệng diệt khuẩn hiệu quả nhé.

Nước súc miệng diệt khuẩn phòng bệnh Covid -19 hiệu quả

Nước súc miệng diệt khuẩn là một trong những sản phẩm chăm sóc vệ sinh, răng miệng được ưa chuộng hiện nay. Nước súc miệng diệt khuẩn chứa các thành phần diệt khuẩn, có khả năng tiêu diệt được các vi khuẩn gây bệnh, bảo vệ răng miệng, chống viêm nướu, hôi miệng.

Để phòng COVID-19, TS.BS Huấn ( phó giám đốc Bệnh viện Phổi Hà Nội) khuyến cáo người dân, nên súc miệng, súc họng nhiều lần mỗi ngày. Các dung dịch nước súc miệng sát khuẩn này không chỉ có trong bệnh viện mà hoàn toàn có thể tìm mua bên ngoài thị trường. Các loại dung dịch chứa thành phần có khả năng sát khuẩn cao, diệt virus mạnh mẽ, hiệu quả kéo dài nhiều giờ.

Tư vấn chọn mua nước súc miệng diệt khuẩn tốt nhất

Tư vấn chọn mua nước súc miệng diệt khuẩn tốt nhất, giúp người tiêu dùng có thể lựa chọn được một loại nước súc miệng tốt nhất, sử dụng đạt hiệu quả cao nhất. Nhiều người khi chọn mua nước súc miệng diệt khuẩn thường chọn dựa theo mùi hương mà sản phẩm mang lại, nhưng điều đó có thể gặp phải tình trạng bạn mua không đúng sản phẩm phù hợp với tình trạng sức khoẻ răng miệng, đó sẽ chính là nguyên nhân khiến bạn mắc nhiều bệnh nha khoa mà không hề hay biết. Cùng tham khảo các tư vấn dưới đây nhé!

Chọn nước súc miệng theo nhu cầu, mục đích sử dụng

Điều quan trọng nhất khi lựa chọn nước súc miệng chính là hiểu rõ các loại nước súc miệng khác nhau. Trên thị trường hiện có 2 loại nước súc miệng phổ biến: loại làm sạch trong miệng và loại nước súc miệng có công dụng tương tự kem đánh răng nhưng ở dạng lỏng. Cách sử dụng của chúng hoàn toàn khác nhau.

Vì vậy khi chọn nước súc miệng diệt khuẩn bạn cần chú ý vào mục đích và nhu cầu sử dụng của mình để chọn loại phù hợp

Thành phần nước súc miệng

Nước súc miệng thường có các chất sát khuẩn (acid boric, kẽm sulfat, menthol, fluor…) pha chế dưới dạng dung dịch. Khi mua nước súc miệng, bạn cần kiểm tra hàm lượng cồn. Cồn có tác dụng làm cho hơi thở thơm tho nhưng nếu lượng cồn quá lớn thì đó có thể là nguyên nhân khiến cho bạn bị khô khoang miệng.

Nước súc miệng chuẩn được các bác sĩ nha khoa khuyên dùng là loại có những thành phần hóa học như cetylpyridinium chloride, chlorhexidine, sanguinarine và phenolic. Chúng có tác dụng giảm vi khuẩn trong miệng, giúp hơi thở thơm tho trong vòng 8 giờ.

Hãy chắc chắn rằng loại nước súc miệng bạn chọn phải chứa thành phần flour vì đây là thành phần thiết yếu giúp cho răng chắc khỏe, loại trừ mảng bám và cũng được xem như chiếc “áo giáp” phòng ngừa chứng bệnh sâu răng.

Thương hiệu, nhà sản xuất

Khi chọn mua nước súc miệng diệt khuẩn bạn nên chú ý tới thương hiệu, nhà sản xuất của sản phẩm đó để đảm bảo tính uy tín và đảm bảo về chất lượng. Nên chọn các sản phẩm nước súc miệng diệt khuẩn có bao bì, nhãn mác, thương hiệu rõ ràng.

Top 5+ loại nước súc miệng diệt khuẩn tốt nhất hiện nay

Top 10 nước súc miệng diệt khuẩn tốt nhất hiện nay, giúp người tiêu dùng đưa ra nhiều lựa chọn mua hàng phù hợp với mục đích, nhu cầu sử dụng.

1. Nước Súc Miệng Sát Khuẩn Listerine Total Care (250ml)

Nước súc miệng diệt khuẩn Listerine Total Care là một trong những dòng sản phẩm nước súc họng diệt khuẩn được tìm mua nhiều hiện nay. Đây là dòng sản phẩm chăm sóc răng miệng hoàn hảo với 6 lợi ích trong 1 sản phẩm, giúp diệt vi khuẩn gây viêm lợi, mảng bám, giữ cho răng chắc khỏe và ngăn ngừa sâu răng.

Nước Súc Miệng Sát Khuẩn Listerine Total Care (250ml)

Nước súc miệng vị bạc hạ sảng khoái dài lâu

Nước Súc Miệng Sát Khuẩn Listerine Total Care (250ml) là dòng sản phẩm chăm sóc răng miệng hoàn hảo với 6 lợi ích trong 1 sản phẩm, giúp diệt vi khuẩn gây viêm lợi, mảng bám, giữ cho răng chắc khỏe và ngăn ngừa sâu răng.

Với tinh chất bạc hà làm sạch miệng cho bạn hơi thở luôn thơm mát, sảng khoái dài lâu để bạn thoải mái, tự tin trong giao tiếp.

Nếu bạn muốn trải nghiệm hơi thở thơm tho với bạc hà sảng khoái mỗi ngày, đây là sản phẩm phù hợp. Tuy nhiên, vì khá cay và có cồn nên không thích hợp cho trẻ dưới 12 tuổi. Có thể nói đây là một nước súc miệng giá thành phải chăng có những hiệu quả đáp ứng những nhu cầu cơ bản như diệt khuẩn, cho hơi thở thơm mát.

2. Nước súc miệng diệt khuẩn Listerine Zero 250ml

Nước súc miệng diệt khuẩn Listerine Zero 750ml

Nước súc miệng diệt khuẩn không cay dùng cực đã

Nước súc miệng diệt khuẩn Listerine Zero 250ml dành riêng cho những ai không sử dụng loại nước diệt khuẩn cay, the mát nhé. Trải nghiệm khi sử dụng loại nước súc miệng diệt khuẩn này là thơm mùi bạc hà, vị the mát cực nhẹ, sử dụng thời gian thấy bớt hôi miệng, bớt ê buốt chân răng và răng trắng hơn chút xíu.

Nước súc miệng diệt khuẩn Listerine Zero khác với các dòng khác của nhà Listerine, được nhiều người thích thú, vì vị không cay và dùng súc họng, miệng cực thích, cực đã.

Tuy nhiên giá thành của sản phẩm nước súc miệng này hơi cao so với các dòng khác, bạn nên so sánh giá để tìm nơi bán rẻ nhất nhé.

3. Nước súc miệng T-B

Nước súc miệng T-B

Nước súc miệng, sạch răng hiệu quả không ngờ

Nước súc miệng T-B của Traphaco, là dòng nước súc miệng được nhiều người chọn mua hiện nay. Sản phẩm chứa các thành phần sát khuẩn như acid boric, natri flouro (NaF), NaCl và các hoạt chất khác giúp nhanh chóng sát khuẩn miệng, họng, phòng ngừa các bệnh về hô hấp, bệnh răng miệng. Vì vậy không thích hợp với những người cổ họng khô nhé.

Ngoài ra còn có dòng sản phẩm nước súc miệng T-B Kis dành riêng cho trẻ em, chống sâu răng, viêm chân răng hiệu quả.

Sản phẩm nước súc miệng thương hiệu Traphaco có giá thành tương đối rẻ.

4. Nước súc miệng Betadine

Nước súc miệng Betadine

Khả năng diệt khuẩn mạnh mẽ với 1% hoạt chất Povidone Lodine

Nước súc miệng Betadine dùng điều trị các trường hợp viêm, nhiễm khuẩn ở họng/ miệng như: Viêm họng, viêm amyđan, viêm loét miệng, viêm lợi, loét aptơ, nhiễm nấm candida, cảm và cúm. Dùng dự phòng trong và sau khi phẫu thuật (cắt amyđan, sau thủ thuật nha khoa). Dùng thường kỳ để vệ sinh khoang miệng.

Với hoạt chất sát trùng lớn, vì vậy khi sử dụng cần phải pha loãng với nước lọc, đặc biệt sản phẩm này không dùng cho trẻ em, phụ nữ có thai và cho con bú.

Hiện sản phẩm có bán tại các nhà thuốc, siêu thị nên đọc kĩ hướng dẫn trước khi sử dụng.

5. Nước súc miệng Crest 3D White Luxe Glamorous Mouthwash 946ml

Nước súc miệng Crest 3D White Luxe Glamorous Mouthwash 946ml

Giữ hơi thở luôn thơm mát, tự nhiên

 Nước súc miệng Crest 3D White Luxe Glamorous Mouthwash 946ml với công thức 3 tác động làm trắng răng , ngăn ngừa các vết bẩn bám trên bề mặt răng, giữ hơi thở của bạn luôn thơm mát.

Sản phẩm này có mùi hương dễ chịu không quá cay nồng như các loại nước súc miệng thông thường.

Lưu ý khi sử dụng nước súc miệng diệt khuẩn

Lưu ý khi sử dụng nước súc miệng diệt khuẩn để đảm bảo an toàn và hiệu quả khi sử dụng nước súc miệng phòng tránh dịch Covid-19 và các bệnh về răng miệng khác.

Không ngậm nước súc miệng quá lâu hay quá nhanh

Để nước súc miệng đạt hiệu quả cao, bạn cần ngậm nó trong miệng từ 20 đến 30 giây. Không nên nhổ nước súc miệng ra quá sớm, các chất kháng khuẩn trong nước súc miệng sẽ không kịp diệt vi khuẩn, làm sạch răng miệng cho bạn.

Nhưng cũng không nên ngậm quá lâu, nước súc miệng có thể sẽ làm ảnh hưởng xấu đến niêm mạc của miệng gây rát, đau.

Không sử dụng nước súc miệng quá nhiều lần

Việc dùng nước súc miệng thường xuyên, bất cứ lúc nào muốn như vậy, sẽ dễ làm cho khoang miệng bị khô bởi lượng cồn trong nước súc miệng thường ở mức khá cao, thời gian dài lạm dụng nước súc miệng còn dẫn đến tình trạng sâu răng thêm nghiêm trọng, bị hôi miệng.

Không dùng nước súc miệng thay thế cho việc đánh răng

 Bởi nước súc miệng chỉ chứa các chất có tính kháng khuẩn nhẹ, có tác dụng hỗ trợ, bổ sung mà không phải là thay thế cho kem đánh răng.

Không pha loãng nước súc miệng nếu không có chỉ dẫn

Đa số nước súc miệng được bán trên thị trường hiện nay đều ở dạng pha chế sẵn, bạn mua về có thể dùng ngay. Vì thế, nếu trên nhãn sản phẩm hay hướng dẫn sử dụng không có ghi về việc pha chế thì bạn không nên pha loãng nước súc miệng.

Lời Kết

Sử dụng nước súc miệng diệt khuẩn là một trong những giải pháp chăm sóc răng miệng hiệu quả, giúp trắng răng, chống hôi miệng, viêm nướu… Tùy theo tình trạng sức khỏe răng miệng của mỗi người mà lựa chọn loại nước súc miệng phù hợp. Các loại nước súc miệng diệt khuẩn đều có chứa thành phần diệt khuẩn nếu dùng lâu dài có thể gây hỏng men răng. Vì vậy bạn nên cân nhắc trước khi sử dụng và tham khảo ý kiến của các chuyên ra về răng miệng nhé.

Với top 5 sản phẩm nước diệt khuẩn tốt nhất hiện nay hi vọng sẽ giúp người tiêu dùng lựa chọn được dòng nước súc miệng phù hợp nhất.

Top 999+ Lời chúc ngày mới tốt lành ” DỖ NGỌT” người yêu cực sến

Top 999+ Lời chúc ngày mới tốt lành ” DỖ NGỌT” người yêu cực sến, là những câu chúc ngày mới tốt lành, an vui và hạnh phúc gửi đến những người mà mình thương yêu. Những lời chúc ngày mới an lành, hạnh phúc ngắn gọn nhưng vô cùng ý nghĩa.

Cùng gửi đến ai đó, những người mà bạn quan tâm những lời chúc ngày mới tốt lành, lời chúc buổi sáng an yên để người đó luôn cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ vì được ai đó luôn quan tâm nhé!

Những lời chúc ngày mới tốt lành cho người yêu

Dành tặng người yêu điều bất ngờ vào buổi sáng bằng những lời chúc ngày mới tốt lành cho người yêu dưới đây thì còn gì tuyệt vời hơn nữa. Nếu bạn đang có dự định, đang có kế hoạch tạo tiếng cười, tạo cảm giác được chở che ấm áp cho người mình thương yêu thì tốt nhất là nên tham khảo nhiều câu chúc hôm nay để tình cảm đôi lứa được nhen nhóm, được thăng hoa hơn qua từng ngày từng tháng nhé.

1 Anh chúc em buổi sáng thật tốt lành, hãy nhớ ăn sáng trước khi đi làm. Và hãy luôn vui vẻ và hạnh phúc nhé em.

2. Ê đồ lười! hãy dậy và ăn sáng đi chứ. Em chúc anh buổi sáng ấm áp và đầy năng lượng. Good morning!

3. Anh biết em đang ngủ nướng mà. Dậy đánh răng, và sửa soạn mau lên, vì 10 phút nữa anh sẽ có mặt trước nhà em, chở em đi ăn sáng. Chúc em yêu của anh ngày mới tốt lành nhé.

4. Khi đang đọc những dòng này, em đang ngáp ngủ chứ gì? Yêu em của anh quá, thương em của anh thật nhiều. Chào buổi sáng cô gái của anh

5. Ngủ ngon không em? Ngày mới thật tốt lành em nhé, và nhớ là đừng bỏ bữa sáng đó nhé.

6. Sáng nay em vẫn khỏe chứ? Đêm qua lang thang trong giấc mơ của anh chắc mệt lắm phải không em?

7. Mong một sáng anh dụi mắt thức dậy, Em cạnh bên chứ không chỉ là mơ…Chúc em buổi sáng tốt lành.

8. Công chúa của anh, dậy thôi nào, qua cái thời làm nũng rồi nhé. Dậy đi, linh tinh là không dẫn e đi chơi nữa đâu nhé. Yêu em! chúc em ngày mới tràn ngập niềm vui và hạnh phúc! Chụt!

9. Anh đã dậy và đi làm chưa vậy, hay vẫn còn nằm trong chăm chế, anh đừng nướng kỹ quá nhé, muộn giờ làm rồi kìa, dậy mau đi anh. Chúc anh một ngày đầy hạnh phúc và làm việc hiệu quả!

10. Dậy đi em ơi, trời đã sáng rồi đó, anh đã nhờ một thiên thần giúp anh gọi em nhưng thật buồn vì thiên thần không thể đánh thức 1 thiên thần đáng yêu khác. Vậy nên anh đành phải ra tay vậy.

11. Em dậy chưa? Tối qua anh ngủ và mơ thấy em…em thì thầm vào tai anh một câu…em biết đó là câu gì không? …Em yêu anh nhiều…hihi chúc người đẹp ngày mới may mắn nhé.

12. Hãy nhận một món quà đơn giản của anh vào mỗi buổi sáng, được bao bọc bởi sự chân thành, được buộc lại bằng sự quan tâm và được gắn vào với lời cầu xin cho em được bình yên và hạnh phúc mỗi ngày!

13. Trái tim, 2 con mắt, 7 lít máu, 206 chiếc xương, 5.5 triệu hồng cầu, 60 tỉ tỉ DNA… trong anh muốn chúc em một ngày mới ngọt ngào, nhiều may mắn và tiếng cười. ^^ Nhớ em!

14. Anh gửi cho em 1000 nụ cười, bây giờ em hãy cười đi nhé! Còn 999 nụ cười em hãy để dành dưới gối, mỗi sáng thức dậy em hãy lấy ra 1 nụ cười nha ^^. Vì anh mong muốn em luôn vui vẻ mừ. Hihi (khi nào hết thì bảo anh!)

15. Nhóc ơi, dậy chưa? Dù là ngày nghỉ em cũng đừng “nướng” kỹ quá nhé, khét rùi! Anh nhìn thấy từ phía nhà em… Ôi! có khói bốc lên cao rồi kìa, anh sợ không nhận ra em mất. Dậy ngay đi cô bé, dậy đi chơi với anh nào!^^

16. Trước khi yêu em, anh luôn làm bạn với chiếc đồng hồ báo thức, vì nó giúp anh thức dậy đúng giờ mỗi sáng, nhưng từ khi có em, anh đã quên mất thói quen đó lúc nào không biết, vì mỗi sáng chỉ cần anh nhớ phải nhắn tin chúc buổi sáng cho em, là anh lại dậy đúng giờ. ^^ hihi^^. Ngày mới hạnh phúc em nhé!

17. Chúc em buổi sáng ngủ dậy có nụ cười thật tươi, có một ngày mới thật tuyệt vời em nhé.

18. Trên thiên đường có 10 thiên thần: 5 thiên thần đang chơi đùa, 4 thiên thần đang nói chuyện, 1 thiên thần đang ngủ. Thiên thần đang ngủ là em đó, em dậy đi ăn sáng với anh nhé!

19. Tối qua anh đi ngủ với một nụ cười vì anh biết anh sẽ mơ thấy em…Và sáng nay anh thức dậy cũng với một nụ cười vì anh biết em không là một giấc mơ.

20. Tặng anh một món quà nhỏ bé tên là “Buổi sáng tốt lành!” được gói bằng sự chân thành, buộc bằng sự quan tâm và dính keo bằng lời cầu nguyện của em để anh được an bình và hạnh phúc cả ngày.

21. Một vòng tay ban đêm sưởi ấm trái tim, một nụ hôn ban đêm thắp sáng bình minh và một buổi sáng tốt lành để bắt đầu một ngày cho em!

22. Đêm đã kết thúc để bắt đầu ngày mới. Chúc nụ cười của em như những vệt nắng lấp lánh của bình minh và để âu lo lại với màn đêm.

23. Ông mặt trời mọc rồi kìa, với nụ cười ấm áp biết bao! Em chúc anh một buổi sáng tốt lành và mong anh sẽ có một ngày thật tuyệt! Em nhớ anh!

24. Tâm hồn em đã trở lại từ xứ sở của những giấc mơ để đoàn tụ với gương mặt còn chút ngái ngủ, mở mắt ra nào cô bé để nhìn xem một ngày mới bắt đầu rồi kìa. Chúc buổi sáng tốt lành!

25. Mặt trời đã hé rạng đằng Đông và những con chim đang ca hót vui vẻ. Bươm bướm đang bay lượn quanh những cành hoa. Đã đến lúc dậy và ngáp một cái thật to nào! Chúc buổi sáng tốt lành em lười của anh!

Những lời chúc ngày mới tốt lành cho người yêu vô cùng hài hước nhưng cũng vô cùng ngọt ngào và ấm áp, là cách để các chàng lấy lòng nàng, dỗ ngọt khi không may lỡ làm nàng giận nhé.

Top những lời chúc ngày mới tốt lành hay cho bạn bè

Một ngày mới bắt đầu với những guồng quay của công việc khiến bạn bị stress và vô cùng mệt mỏi. Bạn cần bổ sung vitamin năng lượng vào mỗi buổi sáng từ một ai đó gửi cho bạn. Không cần là thứ gì đó quá xa xỉ, đôi khi chỉ là khi mỗi sáng thức dậy bạn nghe thấy tiếng tin nhắn từ người thân của bạn với dòng tin nhắn ấm áp yêu thương, đơn giản vậy thôi nhưng ý nghĩa và ấm áp vô cùng. Sau đây là bộ sưu tập lời chúc ngày mới tốt lành cho bạn bè mới cập nhật.

1. Một đóa hoa cho ngày mới hạnh phúc

Một lời chúc cho vạn sự bình an.

2. “Mỗi buổi sáng mang lại niềm hi vọng và những giấc mơ mới. Chúc em ngày mới thành công! Chào buổi sáng!”

3. “Anh chúc em một ngày mới tuyệt vời. Luôn mỉm cười em nhé!”

4. “Anh gửi cho em những cái ôm và nụ hôn của tình yêu trong tin nhắn chúc buổi sáng này và chúc em có một ngày tuyệt vời!”

5.“Mặt trời đã mọc! hãy thức giấc đi em. Chào buổi sáng!”

6. “Điều đầu tiên anh muốn làm trước khi anh mở mắt là nhìn thấy em trong tâm trí anh. Điều này giúp anh thức giấc với nhiều năng lượng cho ngày mới, bởi vì em là lí do anh sống. Anh yêu em.”

7. Chúc cho người tôi yêu đón nhận ngày mới với trái tim yêu thương!

8. Chào ngày mới. Chúc một ngày tràn đầy năng lượng …đến từ mặt trời…. Tuy nóng nhưng sẽ giúp con người mạnh mẽ hơn.

9. Tất cả những ai vững niềm tin thì nhất định sẽ gặp may mắn và thành công.

10. Chúc buổi sáng tốt lành. Chúc bạn có một ngày tràn ngập những khoảnh khắc hào hứng và tuyệt vời.

11.Trên thế giới này chỉ có 2 loại người hạnh phúc…thứ nhất là kẻ điên và thứ hai là trẻ con. Hãy bị điên để thực hiện những điều mà bạn mong muốn và hãy trẻ con để tận hưởng những gì bạn có. Buổi sáng tốt lành nhé!

12.Có hai điều hành thích nhất đó chính là Em và công việc. Và có một điều anh ghét nhất là có Công việc mà không có em. Đi làm đi nhé, anh đợi em ở công ty.

13. Mặt trăng đi ngủ rồi, em không tính ngủ luôn cùng trăng đấy chứ? Dậy đánh răng, rửa mặt và ăn sáng đi nhé. Một ngày vui vẻ và luôn mỉm cười nhé em.

14. Trong ngày đầy nắng này, tớ muốn gửi lời chúc này đến với một người vô cùng tuyệt vời, chính là cậu. Chúc ngày hôm nay của cậu cũng tỏa sáng như ánh mặt trời!

15. Đừng lo âu về ngày mai vì ngày hôm nay của bạn chỉ vừa mới bắt đầu. Nỗ lực làm việc ngày hôm nay rồi bạn sẽ sẵn sàng chào đón một ngày mới khác. Đừng lãng phí thời gian. Chúc bạn một ngày tuyệt vời!

16. Sự khác biệt giữa một ngày tuyệt vời và ngày kinh hoàng phụ thuộc vào cái nhìn của bạn, vì thử thách cũng chính là cơ hội. Mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp cả thôi.

17. Chúa đã hứa rằng sẽ không bao giờ bỏ bạn một mình… vì khi bạn yếu lòng, Chúa sẽ ở bên và truyền sức mạnh cho bạn. Chúc ngày mới tốt lành!

18. Ngày hôm nay mình chúc cho bạn: trái tìm không có buồn đau, tâm trí không còn lo lắng; Cuộc sống chỉ toàn niềm vui và hân hoan; Sức khỏe dồi dào và gặp nhiều may mắn. Chúc một ngày tuyệt vời sẽ đến với bạn!

19. Tôi dậy sớm với một nụ cười trên môi, vì tôi nhớ đến tất cả những may mắn mà cuộc sống ban tặng. Và bạn là người đầu tiên trong số đó. Chúc buổi sáng tốt lành!

20. Bất cứ lúc nào cậu cảm thấy nhụt chí và không còn động lực để tiếp tục tiến về phía trước, hay gọi cho tớ. Tớ sẽ nhắc cho cậu nhớ cậu tuyệt vời ra sao. Good morning!

21. Mỗi ngày là một phước lành mà Chúa ban cho chúng ta. Cậu sẽ làm được nhiều thứ để có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Vì thế hãy làm mọi thứ cậu cần làm để thành công nhé. Chúc ngày mới tốt lành!

22. Một ngày mới đã đến. Cho dù hiện tại cậu đang phải đối mặt với điều gì thì hôm nay vẫn là một ngày tuyệt vời nếu cậu cố hết sức để vượt qua khó khăn. Chúc cậu ngày mới vui vẻ!

23. Những tia nắng của ngày hôm nay cho bạn thấy cơ hội mới để thực hiện giấc mơ đã ấp ủ bấy lâu. Hãy nắm bắt cơ hội, làm việc chăm chỉ và theo đuổi ước mơ của mình nhé.

24. Ranh giới giữa một ngày tốt lành và ngày tồi tệ rất mỏng manh, chính thái độ của chúng ta quyết định ngày hôm nay có tươi đẹp hay không. Vì thế, hãy luôn mỉm cười bạn nhé, chúc ngày mới tốt lành!

25. Một bàn tay gạt đi nước mắt lúc chúng ta thất bại còn quý giá hơn 10 bàn tay tung hô khi chúng ta thành công! Chúc cậu một ngày vui vẻ!

26. Ngày mới đang gõ cửa để chào đón cậu bằng một ngày đầy ắp niềm vui. Nó đang đợi cậu dang rộng vòng tay và mở rộng tấm lòng. Chúc cậu ngày mới với một khởi đầu mới!

27. Điều tuyệt vời nhất khi ở bên cạnh người tốt không phải bạn nhận được gì từ họ mà bạn sẽ càng trở nên tốt hơn. Chúc ngày mới tốt lành!

28. Hai điều bất diệt mà bạn không thể thay đổi, đó là ngày hôm qua và ngày mai. Ngày hôm qua đã qua còn ngày mai thì chưa đến. Vì thế, hãy sống trọn vẹn cho ngày hôm nay. Chúc cậu ngày mới vui vẻ!

29. Nếu không có đường thì kẹo cũng là thứ bỏ đi. Nếu không có cà phê, buổi sáng sẽ chẳng còn tinh thần. Và nếu không có tin nhắn của tớ, ngày hôm này của cậu cũng chẳng còn nghĩa lý gì. Haha. Ngày mới vui nhé!

Tổng hợp lời chúc ngày mới tốt lành bằng tiếng anh

Cùng nhau lựa chọn những lời chúc ngày mới tốt lành bằng tiếng anh hay, ý nghĩa dưới đây để giành cho bạn bè, người thân yêu, tăng thêm sự gắn kết tình cảm, mang lại niềm vui cho đối phương.

1.The sun had rised from the east and birds r singing happily and butterflies R around the flowers. It is time to wake up and give a big yawning and say gd morning to you.

Mặt trời đã hé rạng đằng Đông và những con chim đang ca hót vui vẻ. Bươm bướm đang bay lượn quanh những cành hoa. Đã đến lúc tỉnh dậy và ngáp một cái thật thoải mái rồi! Chúc buổi sáng tốt lành nhé, mèo lười của anh!!!

2. Your soul came back from dreamland reunited with a sleeping senseless piece of yourself slowly open ur eyes realise its a brand new day. Good Morning.

Tâm hồn em đã trở lại từ xứ sở của những giấc mơ để đoàn tụ với gương mặt còn chút ngái ngủ. Mở mắt ra nào cô bé. Hãy nhìn xem, một ngày mới bắt đầu rồi kìa. Chúc buổi sáng tốt lành!

3. The sun rises into the sky with the warmest smile, he wishes you a good morning, hoping that you have the perfect day. Take care and miss you.

Ông mặt trời mọc rồi kìa, với nụ cười ấm áp biết bao! Ông nhắn anh chúc em một buổi sáng tốt lành và một ngày mới tuyệt vời nhé! Anh nhớ em!!

4. Night has end for another day, morning has come in a special way. May you smile like the sunny rays and leaves your worries at the blue blue bay.

Ngày mới đã đến. Chúc nụ cười của em như những vệt nắng lấp lánh của bình minh. Hãy để âu lo lại với màn đêm nhé!

5. A night hug warms the heart, a night kiss brightens the day, and a good morning to start your day!

Một vòng tay ban đêm sưởi ấm trái tim, một nụ hôn ban đêm thắp sáng bình minh và một buổi sáng tốt lành để bắt đầu một ngày cho em!!

6. Receive my simple gift of ‘GOOD MORNING’ wrapped with sincerity, tied with care and sealed with a prayer to keep u safe and happy all day long! Take Care!

Tặng em một món quà nhỏ bé tên là “Buổi sáng tốt lành!!” được gói bằng sự chân thành, buộc bằng sự quan tâm và dính keo bằng lời cầu nguyện của anh để em được an bình và hạnh phúc cả ngày.

7. Last night, I know I slept with smile on my face because I know I would dream about you. And this morning when I wake up with smile because I know you wasn’t a dream.

Tối qua anh đi ngủ với một nụ cười vì anh biết anh sẽ mơ thấy em… Và sáng nay anh thức dậy cũng với một nụ cười vì anh biết em không là một giấc mơ.

8. Every minute spent with you is a moment well spent. Good Morning.
Ở bên em, thời gian đáng giá đến từng giây. Chào buổi sáng.

Just wanted to say good morning to one of the person that means the world to me.
Chỉ muốn gửi lời chào buổi sáng tới một người nào đó đã là cả thế giới của anh.

9. Hello my beautiful, Good Morning and as always I’m thinking of you.
Xin chào người đẹp của anh, chúc em một buổi sáng tốt lành và như thường lệ, anh đang rất nhớ em.
chào buổi sáng tiếng anh

10. Thanks sunrise gives me a new day to love you!Good morning, my sweetheart. Hope you have an amazing day!

Cảm ơn mỗi sớm mai tỉnh dậy cho anh một ngày mới để yêu em. Chào buổi sáng, trái tim ngọt ngào của anh/ người yêu dấu. Mong em có một ngày tuyệt vời.

11. I hope your morning is as bright as your smile.

Anh hy vọng buổi sáng của em sẽ rạng ngời như chính nụ cười của em vậy.

12. I love you in the morning, in the middle of the day, in the hours we are together, and the hours we are apart.

Anh yêu em vào mỗi buổi sáng, buổi trưa, từng giờ khi chúng ta ở cạnh nhau và từng giờ chúng ta xa cách.

13.Good morning baby. Have an amazing day. I love you.
Chào buổi sáng em yêu. Chúc em một ngày tuyệt vời. Anh yêu em.

14. The sun rises into the sky with the warmest smile, he wishes you a good morning, hoping that you have the perfect day. Take care & miss you.

Ông mặt trời mọc rồi kìa, với nụ cười ấm áp biết bao! Ông chúc em một buổi sáng tốt lành và mong em sẽ có một ngày thật tuyệt! Anh nhớ em! No.

15. Thanks sunrise gives me a new day to love you!Good morning, my sweetheart. Hope you have an amazing day!

Cảm ơn mỗi sớm mai tỉnh dậy cho anh một ngày mới để yêu em. Chào buổi sáng, trái tim ngọt ngào của anh/ người yêu dấu. Mong em có một ngày tuyệt vời.

16. I hope your morning is as bright as your smile.

Anh hy vọng buổi sáng của em sẽ rạng ngời như chính nụ cười của em vậy.

17. I love you in the morning, in the middle of the day, in the hours we are together, and the hours we are apart.

Anh yêu em vào mỗi buổi sáng, buổi trưa, từng giờ khi chúng ta ở cạnh nhau và từng giờ chúng ta xa cách.

18. Good morning baby. Have an amazing day. I love you.

Chào buổi sáng em yêu. Chúc em một ngày tuyệt vời. Anh yêu em.

19. Good morning… I just wanted you to know how much I truly do care. You’re always in my thoughts.

Chào buổi sáng… Anh chỉ muốn em biết rằng anh thực sự quan tâm em nhiều thế nào. Luôn luôn nghĩ về em.

20. Good Morning! I really do love you!

Chào buổi sáng! Anh thật sự yêu em!

Lời chúc ngày mới hài hước, dí dỏm nhất

Những lời chúc ngày mới hài hước sẽ mang lại tiếng cười rộn vang cho mọi người, tiếp thêm nguồn năng lượng cho ngày mới năng động. Những lời chúc này đang được nhiều người yêu thích.

1 Anh chúc em buổi sáng thật tốt lành, hãy nhớ ăn sáng trước khi đi làm. Và hãy luôn vui vẻ và hạnh phúc nhé em.

2. Ê đồ lười! hãy dậy và ăn sáng đi chứ. Em chúc anh buổi sáng ấm áp và đầy năng lượng. Good morning!

3. Anh biết em đang ngủ nướng mà. Dậy đánh răng, và sửa soạn mau lên, vì 10 phút nữa anh sẽ có mặt trước nhà em, chở em đi ăn sáng. Chúc em yêu của anh ngày mới tốt lành nhé.

4. Khi đang đọc những dòng này, em đang ngáp ngủ chứ gì? Yêu em của anh quá, thương em của anh thật nhiều. Chào buổi sáng cô gái của anh

5. Ngủ ngon không em? Ngày mới thật tốt lành em nhé, và nhớ là đừng bỏ bữa sáng đó nhé.

6. Sáng nay em vẫn khỏe chứ? Đêm qua lang thang trong giấc mơ của anh chắc mệt lắm phải không em?

7.  Mong một sáng anh dụi mắt thức dậy, Em cạnh bên chứ không chỉ là mơ…Chúc em buổi sáng tốt lành.

8. Công chúa của anh, dậy thôi nào, qua cái thời làm nũng rồi nhé. Dậy đi, linh tinh là không dẫn e đi chơi nữa đâu nhé. Yêu em! chúc em ngày mới tràn ngập niềm vui và hạnh phúc! Chụt!

9. Anh đã dậy và đi làm chưa vậy, hay vẫn còn nằm trong chăm chế, anh đừng nướng kỹ quá nhé, muộn giờ làm rồi kìa, dậy mau đi anh. Chúc anh một ngày đầy hạnh phúc và làm việc hiệu quả!

10. Dậy đi em ơi, trời đã sáng rồi đó, anh đã nhờ một thiên thần giúp anh gọi em nhưng thật buồn vì thiên thần không thể đánh thức 1 thiên thần đáng yêu khác. Vậy nên anh đành phải ra tay vậy.

11. Em dậy chưa? Tối qua anh ngủ và mơ thấy em…em thì thầm vào tai anh một câu…em biết đó là câu gì không? …Em yêu anh nhiều…hihi chúc người đẹp ngày mới may mắn nhé.

Buổi sáng không chỉ là khởi đầu của một ngày mới mà còn là điều kì diệu của thượng đế, người đã nói rằng bong tối luôn được theo sát bởi ánh sáng.
Chúc một ngày mới tốt lành.

13. Mỗi khi hoàng hôn buông xuống,
Là một ngày nữa ra đi!
Nhưng mỗi khi bình minh dâng lên
Là một ngày nữa hy vọng!
Vậy thì hãy hy vọng cho những điều tốt đẹp phía trước.
Buổi sáng vui vẻ, chúc may mắn và chúc một ngày tốt lành.14.Khi một cơn gió nhẹ làm bừng tỉnh trái đất.
Khi mặt trời tô điểm cho bầu trời.
Khi những chú chim làm tươi sáng cả thế giới.
Cũng là lúc anh chúc em có một buổi sáng tốt lành, em yêu!

15.Một nụ cười để bắt đầu ngày mới,
Một lới cầu nguyện để mọi việc được như ý.
Một bài hát làm nhẹ đi những gánh nặng trên vai.
Một tin nhắn chúc bạn có một ngày tốt lành!
Chào buổi sáng!

16.Cốc!!!Cốc!!!
Anh có thể bước vào thế giới của em không?
Anh không mang theo hoa hay quà,
Mà là điều ước cho em luôn vui vẻ
Lời cầu nguyện em luôn được bình an,
Và tình yêu luôn khiến em mỉm cười…
Buổi sáng tốt lành, em yêu!

Những lời chúc ngày mới tốt lành cho bạn bè, người yêu trên đây đều làm cho người ấy cảm thấy thật ấm lòng và thật hạnh phúc. Hãy gửi tới những người thân yêu của mình những lời chúc ngày mới ngọt ngào hài hước và dí dỏm hay lời chúc buổi sáng dễ thương để họ quên đi những mệt nhọc buồn phiền của ngày hôm qua và đón một ngày mới ý nghĩa bạn nhé !

TOP 100+ Hình nền điện thoại độc, bựa, chất đảm bảo “Không Đụng Hàng”

TOP 100+ Hình nền điện thoại độc, bựa, chất đảm bảo “Không Đụng Hàng”, dành cho các bạn có thói quen thường xuyên thay đổi hình nền điện thoại. Những hình nền điện thoại Iphone độc, chất nhất quả đất đảm bảo cho ai đó phải “ngả mũ thán phục” vì chiếc hình nền điện thoại có 1 0 2.

Nếu bạn đang muốn tìm kiếm những hình nền điện thoại độc nhất, chất nhất, những hình nền mở khóa độc nhất thì cùng bơi hết vào đây để tải ngay về máy bộ TOP 100+ Hình nền điện thoại độc, bựa, chất đảm bảo “Không Đụng Hàng”

Top 20 hình nền điện thoại độc, bựa cực chất

Hình nền điện thoại độc đang là xu hướng hot nhất hiện nay, mọi người đang săn tìm những hình nền hot nhất để sở hữu cho chiếc smartphone của mình. Cùng sưu tầm và tải ngay về máy để mỗi ngày thay mới cho dế yêu của mình một chiếc hình nền đại diện cực độc, một chiếc hình nền mở khóa thật bựa và chất nhé!

Hình nền điện thoại đôi môi độc và lạ đảm bảo không đụng hàng.

Hình nền điện thoai đầu lâu, cực độc, cực chất.

Hình nền điện thoại Iphone độc hết chỗ chê.

Hình nền mở khóa điện thoại độc, bựa, cười không ngậm được miệng.

Bộ hình nền mở khóa độc nhất vô nhị. Tải ngay!

Bộ hình nền mở khóa độc nhất vô nhị, dành riêng cho dân chất chơi đảm bảo độ lầy, độ bựa vô đối khiến ai cũng nể phục khi sở hữu hình nền điện thoại như vậy. Bạn là fan của những hình nền điện thoại độc, chất nhất quả đây thì bơi ngay vào đây để tải và thay mới cho hình nền điện thoại mình nhé!

Bộ hình nền mở khóa độc, hài hước nhất

Bộ hình nền mở khóa độc, hài hước nhất, dành tặng tất cả mọi người. Cùng tài ngay bộ hình nền mở khóa điện thoại cực độc, cực chất và vô cùng mới lạ để tạo sự mới mẻ cho dế yêu nhà mình nhé.

Những hình nền điện thoại độc, hình mở khóa điện thoại chất vô cùng sẽ mang đến cho chiếc dế yêu của bạn một bộ mặt vừa chất vừa ngầu. Cùng tải về máy bộ hình nền điện thoại độc nhất vô nhị để thường xuyên thay hình đại diện cực mới và cực chất nhé.